David Gonski AC - Key note address on Professionalism